Share of Peoples Voice

Är som det låter, besläktat med Share of Voice. SoPV är ett mått på företagets utrymme på nätet satt i jämförelse med andra aktörer i samma bransch.

Det intressanta är att du kan se vilken aktör i en bransch som mest förknippas med ett begrepp (affärsområde, produkt, tjänst inriktning). Lägg därtill sentimentet, vilka inlägg som är positiva respektive negativa, då ser du vilken aktör som ”äger” begreppet.

Vilken dagligvaruaktör förknippas med ekologiskt mer än de andra?
Vilket politiskt parti förknippas mest med lösningar för äldreomsorg?

SoPV ursprunglig

Visar hur stort utrymme respektive aktör får i sociala medier, under vald mätperiod.

Kopplat till ett valt ord

Vi lägger till ett associationsord, (ex ekologiskt, älderboende) och får en helt annan fördelning.

Fördelat på positiva

När vi sedan fördelar dessa efter sentiment, ser vi vilken aktör som mest förknippas med valda associationsordet - sett ur positiv synvinkel.

Aktör B i exemplet ovan, är den aktör det pratas mest om i sociala medier. Men kopplat till ett av, för deras bransch viktiga begrepp, får B ganska litet mediautrymme. Det speglar att marknaden inte förknippar B med detta. Det kan vara ett affärsområde, en viss service etc. För A är förhållandet det motsatta. Det pratas inte lika mycket om A men de förknippas i väsentlig grad med det valda ordet. Fördelar vi dessutom på sentiment, är det tydligt att A äger begreppet. Insikten för B blir att man behöver stärka sin position inom det valda affärsområdet. Med Infomapr mäter du kontinuerligt och ser huruvida ditt kommunikationsarbete är framgångsrikt.